~Canda Haysiyet Mi Var~

Firma :The Gramophone Company
Katalog No :103034
Makam :İsfahan
Yorumcu :Viktorya Hanım
Kalıp No:
Aciklama: